Experthjälp

Våra experter har en bred och djup kompetens kring svårigheter relaterade till att läsa, skriva och räkna, och hur dessa kan hanteras på ett för individen och organisationen framgångsrikt sätt.

 

Jobbsams expertteam: Kerstin Ivarson Ahlstrand, Karin Ekelund Malmros, Ove Brandberg, Stefan Johansson och Simon Sjöholm

Ibland kan det vara svårt att driva arbetet med egen personal. Våra experter kan gå in och göra kortare eller längre insatser. Vår ambition är att tillsammans med er lösa aktuella problem, och samtidigt bygga upp er egen kompetens. Hos oss finns följande expertis:

Läsa, skriva och räkna:

Vad är det som är svårt? Hur kan dessa svårigheter hanteras på arbetsplatsen? Goda exempel på hur andra har gjort.

Hjälpmedel och anpassningar:

Vilka hjälpmedel och anpassningar kan vara lämpliga? Samhällets stödsystem för hjälpmedel och anpassningar.

Tillgänglighet och användbarhet i fysiska och digitala arbetsmiljöer:

Lagstiftning, standarder och riktlinjer för tillgängliga och användbara arbetsmiljöer. Inventeringar, analyser och utredningar.

HR och det systematiska arbetsmiljöarbetet:

Hur kan frågor om läs-, skriv- och räknesvårigheter integreras i det ordinarie arbetsmiljöarbetet? Hur kan detta arbete drivas systematiskt i en organisation?

Vill du veta mer eller få en offert? Kontakta oss!

 

Dyslexiförbundet

Dyslexiförbundet driver en rad olika projekt för att uppmärksamma och utveckla kompetensen kring svårigheter att läsa, skriva och räkna.

www.dyslexi.org

Orden på jobbet
Hur mycket måste man läsa, skriva och räkna på jobbet? Projektet ska kartlägga arbetsplatser för att se hur mycket vi läser, skriver och hanterar siffror på jobbet.
Orden på jobbet

Begriplig text
Projektet vänder sig till dig som skriver, producerar eller förmedlar text och information. Vi delar med oss av kunskap om hur du bättre når personer med lässvårigheter.

Begriplig text

 

 

Begripsam AB

Begripsamarbetar med att göra samhället mer tillgängligt. Begripsam driver projekt, anlitas som experter, genomför användartester, håller seminarier och föreläsningar, leder workshops samt utbildar. Vår spetskompetens ligger i kunskap om psykiska och kognitiva funktionsnedsättningar. En stor del av arbetet är knutet till forskning.

Begripsam är både en förening och ett bolag. Tillsammans arbetar vi med standardiseringsarbete både på svensk och internationell nivå.

Begripsam

 

 

ICAP

ICAP har stor erfarenhet av att hjälpa till att prova ut, matcha och ta fram hjälpmedel och tekniska lösningar för varje individ med funktionsnedsättning. ICAP utnyttjar den senaste innovativa tekniken som finns på marknaden och har unika avtal med de största hjälpmedelsleverantörerna i branschen. I många fall går det att få ersättning från Försäkringskassan och eller Arbetsförmedlingen.

ICAP