§5 – Arbetsmiljöpolicy och rutiner

Personer med svårigheter att läsa, skriva och räkna omfattas redan av arbetsmiljöpolicyn. Se exemplet från Arbetsmiljöverket, pdf. öppnar i ny flik. Men det framgår inte tydligt. För att göra det tydligare föreslår vi ett tillägg i det inledande stycket. Tillägget är understruket.

 

”Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på̊ grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att den inte utgör hinder för personer med funktionsnedsättningar. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.”

 

Förslag på metod för att ta fram/revidera arbetsmiljöpolicy:

Om er verksamhet helt saknar eller har en mycket bristfällig arbetsmiljöpolicy behöver ni ta fram en sådan. Det enklaste är att utgå från Arbetsmiljöverkets förslag och vårt föreslagna tillägg. Om ni tycker att texten behöver ändras kan ni diskutera er fram till vad som behöver ändras. För att policyn inte ska bli ett okänt dokument behöver nyckelpersoner och chefer vara med och diskutera texten.

 

Inkluderande rutiner

Rutiner och praxis hänger ihop. När någon säger ”så här har vi alltid gjort” refererar personen medvetet eller omedvetet till någon form av rutin eller en praxis, alltså på det sätt som vi gör en viss sak på vår arbetsplats. Utan att vi menar det, kan en rutin eller praxis stänga ute vissa personer. Ett enkelt exempel: Om rutinen säger att ett ärende ska arkiveras i en mapp som ska finnas i förrådet i källaren, och om det bara finns en trappa ner till källaren kommer bara personer som kan gå i trappor att kunna följa rutinen. På samma sätt kan det vara med mer dolda svårigheter. Rutiner kan vara utformade så att de blir svåra att följa, beroende på funktionsnedsättning.

Rutiner ska därför vara utformade så att de är inkluderande och inte i onödan hindrar någon från att utföra arbetet så som det är tänkt. Vi har tagit fram en checklista som ni kan använda för att stämma av att ni ”tänker tillgängligt”. Ni kan använda Checklistan för att säkra en tillgänglig arbetsmiljö som stöd för att analysera om rutiner, regler, instruktioner, utformning av miljöer och liknande tar hänsyn till att personal kan ha olika funktionsnedsättningar. Alla punkter i checklistan är inte relevanta i alla situationer.

En viktig del av arbetet är därför att:

  • Avgöra vilka av punkterna i checklistan som är relevanta.
  • Motivera och förklara de punkter som inte anses relevanta.
  • Avgöra vilka av de relevanta punkterna som ska tillämpas.
  • Kortfattat motivera och dokumentera varför relevanta punkter ändå inte ska tillämpas