Checklista

Reflektera över, förstärk och utveckla arbetsmiljöarbetet.  

Det finns nu en bred förståelse för orsak och verkan av frågor om att läsa, skriva och räkna. Det är dags att både dra lärdomar av arbetet hittills och utveckla det ytterligare.  

 

Paragraf 1 – 3, systematiskt arbetsmiljöarbete 

 • Vad har du/ni lärt er om systematiskt arbetsmiljöarbete? 
 • Vad säger resultatet av självskattningstesterna? 
 • Vad fungerar väl idag? Och vad skulle kunna utvecklas? Skriv ner dina svar i prioritetsordning.  
 • Vad är nästa steg? Ta med resultaten till samverkansmöte och bestäm hur ofta man ska göra olika moment. Se “årshjulet” (eget kort). 

 

Paragraf 4, Samverkan 

 • Fungerar samverkan? Är den ett redskap för dialog som för organisationen och arbetsmiljöfrågorna framåt?
  Exempel på utvärdering av samverkan. 
 • Det är en naturlig rutin att använda olika hjälpmedel och anpassa former och material så att de är tillgängliga för fler. 
 • Utvärdera regelbundet formerna för samverkan.
  Exempel på utvärdering av tillgänglighet. 

 

Paragraf 5, Arbetsmiljöpolicy och rutiner 

 • Är arbetsmiljöpolicyn fortfarande relevant? 
 • Har vi kommit närmare att uppfylla målen? 
 • Om nej, vad beror det på? 
 • Om ja, ska vi sätta upp nya mål? 
 • Vilka lärdomar har vi dragit under denna process? 
 • Fyller rutinerna sin funktion? Eller behöver dem utvecklas? 
 • Vad har rutinerna lett till för resultat?  
 • Dokumentera uppföljningen (mall – välj metod för uppföljning) 
 • Vilka lärdomar har ni dragit under denna process? (dokumentera i mall och eventuellt skapa egna kort för en mer utvecklad process) 

 

Paragraf 6, Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 • Fyller rutinerna sin funktion?  
 • Behöver rutinerna utvecklas? 
 • Vad har rutinerna lett till för resultat?  
 • Dokumentera uppföljningen (mall – välj metod för uppföljning) 
 • Vilka lärdomar har ni dragit under denna process? (dokumentera i mall och eventuellt skapa egna kort för en mer utvecklad process) 

 

Paragraf 7, Kunskaper och kompetens – Alla ska ha kunskap  

 

Paragraf 8, Undersökning och riskbedömning  

 

Paragraf 9, Utredning av ohälsa, olyckor och tillbud 

 

Paragraf 10, Åtgärder av risker 

 

Paragraf 11, Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

 

Paragraf 12, Företagshälsovård