Händelser som kan bero på läsa-, skriva- och räkna-svårigheter

Hur vet ni om ett tillbud beror på svårigheter att läsa, skriva eller räkna?

Kort 5401 – Gå igenom vilka händelser som kan bero på läsa-, skriva- och räkna-svårigheter

Det kan vara svårt att på en gång se om ett tillbud har något att göra med problem som kan kopplas till svårigheter att läsa, skriva eller räkna. Här handlar det om att fundera på om det är något i den aktuella situationen som kan peka på det. Det kan till exempel vara:

  • En instruktion har blivit feltolkad
  • Texter är skrivna med för hög svårighetsgrad
  • Text har blivit inskriven på ett felaktigt sätt
  • Fel kategorier har blivit vald
  • Tidsbrist och/eller stress gör att mängden text som ska hanteras inte hinns med
  • Siffror har blivit felaktigt avläsa
  • Siffror har blivit felaktigt inmatade
  • Bildsymboler, pilar etc. är förvirrande och/eller svåra att tolka
  • Bildsymboler, pilar etc. är dubbeltydiga och kan tolkas på flera sätt
  • Text och bilder är dubbeltydiga och kan tolkas på flera sätt

Det kan också finnas anledning att titta på i vilken miljö är instruktioner och anvisningar exponerade? Det kan vara så att ser man till varje instruktion för sig så kan den fungera men i kombination med flera olika instruktioner så kan det sammantaget bli rörigt eller otydligt.

Det är vanligt att någon försöker lösa informations- eller instruktionsproblem med ännu fler texter och bilder. Resultatet kan då bli att det sätts upp olika kompletteringar på lappar och liknande. Ibland sitter dessa löst och kanske har ramlat ner. Lösa lappar, på-tejpade instruktioner etc. är ett tecken på att något är fel.

Ett tillbud kan också bero på att det inte finns tillräckligt stöd för personal som använder de olika systemen. För att skapa tillräcklig flexibilitet kan systemen behöva ha talsyntes (möjlighet att lyssna på text istället för att läsa), kontroll av att rätt begrepp och storlekar används, mallar och färdiga formuleringar för vanligt förekommande skrivningar. System kan också behöva ha kontroller eller spärrar som varnar eller förhindrar att någon skriver in orimliga siffror.