Kravställning av experthjälp inom tillgänglighet/ läsa-, skriva- och räkna

Kort 5955 – Företagshälsovård

Kravställning av experthjälp inom tillgänglighet/ läsa-, skriva- och räkna

 

Om ni behöver hjälp att utreda problem relaterade till att läsa, skriva och räkna kan det krävas att ni behöver få råd och stöd av olika experter. Glöm inte att den kanske bästa experten är egen personal. Personer som finns i verksamheten och som själva har dessa svårigheter sitter ofta inne med värdefulla kunskaper.

Andra experter som kan behövas presenteras nedan.
(Observera att Jobbsam kan tillhandahålla denna expertis.)

  •  Hjälpmedelsexpert: Kan ta fram förslag på lämpliga hjälpmedel och anpassningar. Kan också genomföra utbildningar och ge support.
  •  Tillgänglighetsexpert: En expert på kognitiv tillgänglighet kan behöva gå igenom och analysera arbetsplatsen och arbetsmiljön. Om det finns digitala system som ska granskas behöver experten ha teknisk kompetens.
  •  Klarspråksexpert: En expert på hur man uttrycker sig enkelt och begripligt. Kan vara med och föreslå omformuleringar.
  •  Illustratör/expert på bilder och symboler: Expert som kan ta fram ett lämpligt bild- och symbolspråk.

 

Det kan också vara så att det behöver kopplas in personer som kan utreda dyslexi och dyskalkyli. Det är relativt vanligt att vuxna personer kan ha svårigheter utan att ha fått en diagnos. För vissa känns det skönt att få en diagnos, även om det inte är ett krav för att anpassningar ska göras. Utredningar görs oftast av en logoped men även speciallärare gör utredningar och alla som har tillräckliga kunskaper kan göra en sådan utredning.